Omgaan met verschillen tussen leerlingen is en blijft in het basisonderwijs een belangrijke opdracht. Differentiatie binnen de groep is alleen mogelijk wanneer leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht heeft dan tijd om één of enkele leerlingen extra instructie of begeleiding te geven. Zelfstandig werken kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepjes. Samenwerken in een groepje heeft als meerwaarde dat leerlingen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Coöperatief leren kan op deze manier een waardevolle aanvulling zijn op de werkwijzen die in de groep toegepast worden.                                                                                                                                                                                  

    
Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar." Deze leermethode is waardevol "omdat het:
  •  leerlingen uitdaagt tot actief en constructief leren;
  • interactie tussen leerlingen stimuleert;
  • verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van elkaar te leren;
  •  een bijdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat."
Zo vormt het een waardevolle aanvulling op de bestaande onderwijspraktijk - het is dus niet de bedoeling dat alle leren coöperatief wordt.