Leerlingen beslissen mee

 

1.     Het kringgesprek

 

Leerlingen moeten eerst en vooral in de klas aangeven wat ze wensen (vb. een project, wat met de speelplaats, de refter, het menu, uitstappen, schoolreis,…), wat er kan verbeterd worden (vb. inrichting van hun klas,…), wat er fout is (vb. pestgedrag,…)…

Het kringgesprek in de lagere klassen  (ook op niveau kleuter) peilt eerder naar de socio-emotionele context, maar heeft ook als doelstelling de mondelinge taalvaardigheid te verhogen.  Vanaf het 3de, 4de leerjaar wordt een kringgesprek al vlugger een discussieforum, waar voor- en tegenstemmen aan bod komen en er naar een consensus gezocht wordt.

Het kringgesprek in de klas is dus het eerste participatieniveau.  Van hieruit ontstaat de dynamiek opdat de kinderen als groep zouden gehoord worden.  Installeren van een brievenbus, bespreken van problemen, wie krijgt een pluim, afspraken rond thema’s, projecten, refter, speelplaats, taakplanning, suggesties voor contractwerk, zelfstandig invullen van een dagdeel,… zijn zaken die binnen de klas kunnen aan bod komen.  Zonder deze dynamiek vanuit de klassen kan de leerlingenraad niet werken.

 

2.     De leerlingenraad

 

Het klassikaal genomen besluit wordt elke maandag vertolkt naar de leerlingenraad.  De leden van de raad hebben de taak om deze informatie (voorstellen, kritische bedenkingen,…) uit de ideeënbusje te halen.  Deze worden gelezen en besproken (o.a. naar haalbaarheid).  Ze worden voorgesteld en uitgewerkt.

Hebben de kleuters (of kleuterleidsters) iets naar voor te brengen, dan kunnen ook zij dat aan een afgevaardigde doorgeven.  Voor elke vakantie wordt er een volksvergadering gehouden.  Daar worden de gerealiseerde en geplande activiteiten meegedeeld.

Hierna volgt onder voorzitterschap van één van de afgevaardigden de bespreking van de verkregen informatie.  Wat is haalbaar?  Wat niet?  Hoe kan iets gerealiseerd worden?  Ook hier wordt geargumenteerd en naar een consensus gezocht.

Op het prikbord van de leerlingenraad komen de geplande activiteiten en het mopje van de maand.  Deze zijn ook te lezen in de eerstvolgende nieuwsbrief.

 

3.     De volksvergadering

 

Net voor elke vakantie (= 5 keer per schooljaar) organiseert de leerlingenraad een volksvergadering.  Alle leerlingen van de lagere afdeling nemen hieraan deel.  Onder leiding van de voorzitter worden de voorstellen, vragen en bedenkingen gegroepeerd naar voor gebracht en er wordt meegedeeld wat beslist werd, welke acties er zullen ondernomen worden.

Van elke klas wordt een leerling gefêteerd omwille van bijzonder gedrag of attitude.  Deze leerlingen werden gekozen binnen de klas zelf door hun medeleerlingen.  Zij krijgen een letterlijk en figuurlijk een pluim en staan op de foto in de eerstvolgende nieuwsbrief.