Leerlingen die tijdelijk of over langere termijn moeite hebben om het klasniveau te halen, krijgen hulp:

 

- de klasleerkracht geeft extra zorg door: 

  • te differentiëren;
  • individuele instructie aan te bieden;
  • aangepaste materialen te laten gebruiken;
  • onderwijs op maat te geven (wordt aangeduid op het rapport met groene punten);
  • te overleggen met ouders en andere deskundigen (reva, logo, kiné,...).

 

- de zorgcoördinator zoekt en ontwikkelt leerlijnen en differentiatiematerialen. 

 

- de zorgleerkracht geeft hulp aan leerlingen in een klein groepje en participeert ev. in de klas.  Zij houdt samen met de klasleerkracht de hulpplannen bij.  De hulpplannen kunnen door de ouders geraadpleegd worden op het beveiligd ouderportaal.

 

 

- wanneer nodig helpen externe deskundigen: revalidatiecentra en logopedisten en/of kinesisten (zie schooloverstijgende zorg).