Wat is zorg?

Elk kind is uniek en kan bijgevolg een eigen aanpak nodig hebben. Met ons zorgbeleid proberen we elk kind te begeleiden zodat het zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen. Dit volgens zijn eigen kunnen, mogelijkheden en talenten. Niet alleen die kinderen die het moeilijk hebben met de leerstof, maar ook die leerlingen die niet iets meer aankunnen, komen in aanmerking voor extra zorg. Kinderen met socio-emotionele moeilijkheden/problemen krijgen eveneens de nodige aandacht.

Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas. Spilfiguur is hier de klasleerkracht die wordt bijgestaan door de zorgleerkracht en de zorgcoördinator.


Er zijn ook talrijke initiatieven die voor de hele school genomen worden: werken rond sociale vaardigheden, leerlingvolgsysteem bijhouden (ouders kunnen dit volgen op het beveiligd ouderportaal).

Aandacht voor het welbevinden van elk kind, drempelverlaging bij de overgang van kleuter naar 1ste leerjaar en overgang van het 6de leerjaar naar het secundair.

 

We onderscheiden drie niveaus van zorg:

 

1. eerstelijnszorg

* preventieve zorg gebeurt door een goede basisaanpak van de klasleerkracht die indien nodig overlegt met collega's, zorgcoördinator, zorgleerkracht en eventueel CLB

* Elke klasleerkracht geeft extra zorg door binnen zijn/haar klas te differentiëren en te remediëren (tijdens lessen=klasintern en zorguurtjes=klasextern)

* Leerlingen met leerstoornissen

krijgen indien nodig zorg op maat (sticordimaatregelen)

* Zorg rond socio-emotionele problemen op klas- en schoolniveau

 

 2. tweedelijnszorg

 

* Kinderen die uitvallen voor wiskunde, spelling of lezen worden geholpen in de zorgklas

* Voor kinderen die nood hebben aan een extra uitdaging, is er vanaf het tweede leerjaar de kangoeroeklas

* Anderstalige nieuwkomers worden begeleid door de ATN-leerkracht

  
3. derdelijnszorg

* Soms volstaat de extra zorg binnen de school niet en wordt er beroep gedaan op externe hulpverleners en dit in overleg met CLB (GON, revalidatiecentra,logopedisten,kinesitherapeuten,...)

             
Revalidatiecentrum Accent haalt de leerlingen op en brengt ze terug tijdens de schooluren.